ศรีโกไสย ส., ธิติดิลกรัตน์ ศ., บุญเจริญ ห., ไชยน้อย ด., วิทยานุกูลลักษณ์ อ., รังสิเวโรจน์ น., ศรีธรรมชาติ ล., & วงศ์หงษ์กุล ท. (2018). Alcohol-dependent Trajectory after 1 Year Hospital Discharge. Journal of the Psychiatric Association of Thailand, 63(2), 153–166. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPAT/article/view/131504