(1)
พฤกษาพนาชาติ บ. ช่วงเวลาคุณภาพระหว่างผู้ปกครองกับเด็กปฐมวัย: Parent – Child Quality Time in Preschool. J Psychiatr Assoc Thailand 2021, 66, 385-392.