(1)
ทองไพบูลย์ ก.; อัศวทวีบุญ บ. Comparative Study to the Rorschach Inkblot Test Interpretation Between the Klopfer System and the Rorschach Performance Assessment System (R-PAS). J Psychiatr Assoc Thailand 2019, 64, 139-148.