(1)
เพ็ญภาสกานต์ ป.; เจริญรัตน์ พ.; อนันต์ถาวรวงศ์ น.; ไทยพิสุทธิกุล ภ. Behavioral Variant of Frontotmeporal Dementia (bvFTD) and Developing of Mild Behavioral Impairment (MBI) Concept. J Psychiatr Assoc Thailand 2019, 64, 99-112.