(1)
กลกิจโกวินท์ ว.; โพธิ์ปริสุทธิ์ จ.; นิยมรัตนกิจ ณ.; โวหาร ธ.; ล้อศิรินันท์ ภ.; ศรีสนธิรักษ์ ว. Emotional Quotient of Medical Students at Faculty of Medicine Vajira Hospital, Navamindradhiraj University. J Psychiatr Assoc Thailand 2019, 64, 77-88.