(1)
อนุโรจน์ ก.; พิทยรัตน์เสถียร ณ. Validity and Reliability of Cyber-Aggression Perpetration and Victimization Scale: Thai Version. J Psychiatr Assoc Thailand 2019, 64, 45-60.