(1)
ปานดี ภ.; เกียรติรุ่งฤทธิ์ ค.; กุลาดี ส.; คงคติธรรม ช.; วิสาจันทร์ ภ.; จุลเกตุ ส. Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Childhood Epilepsy in Ramathibodi Hospital and Related Factors. J Psychiatr Assoc Thailand 2019, 64, 33-44.