(1)
นุ่มแสง ธ.; ตันตระรุ่งโรจน์ ธ. Validity and Reliability of the Brief COPE Inventory: Thai Bersion. J Psychiatr Assoc Thailand 2018, 63, 189-198.