(1)
ยะผา น.; สายพานิชย์ ร.; กุลาดี ส.; บุญเกิด อ.; วิสาจันทร์ ภ.; จุลเกตุ ส. Obsessive-Compulsive Symptoms in Patients With Epilepsy at Ramathibodi Hospital. J Psychiatr Assoc Thailand 2018, 63, 167-178.