(1)
ศรีโกไสย ส.; ธิติดิลกรัตน์ ศ.; บุญเจริญ ห.; ไชยน้อย ด.; วิทยานุกูลลักษณ์ อ.; รังสิเวโรจน์ น.; ศรีธรรมชาติ ล.; วงศ์หงษ์กุล ท. Alcohol-Dependent Trajectory After 1 Year Hospital Discharge. J Psychiatr Assoc Thailand 2018, 63, 153-166.