(1)
Jinpanyakul, J.; Putthisri, S. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย ในพื้นที่สถานการณ์ความไม่สงบ จังหวัดนราธิวาส. J Psychiatr Assoc Thailand 2018, 63, 21-32.