(1)
Nakawiro, D.; Chansirikarn, S.; Srisuwan, P.; Aebthaisong, O.; Sudsakorn, P.; Vidhyachak, C.; Visajan, P. Array. J Psychiatr Assoc Thailand 2017, 62, 337-348.