(1)
Sirirungwatthanakul, K.; Saengcharnchai, P.; Leelahanaj, T. ประสิทธิผลของการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ด้วยวิธีการบำบัดเพื่อเสริมแรงจูงใจสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากดื่มสุรา. J Psychiatr Assoc Thailand 2017, 62, 309-322.