[1]
พฤกษาพนาชาติ บ. 2021. ช่วงเวลาคุณภาพระหว่างผู้ปกครองกับเด็กปฐมวัย: Parent – Child Quality Time in Preschool. Journal of the Psychiatric Association of Thailand. 66, 4 (Nov. 2021), 385–392.