[1]
ศรีโกไสย ส., ธิติดิลกรัตน์ ศ., บุญเจริญ ห., ไชยน้อย ด., วิทยานุกูลลักษณ์ อ., รังสิเวโรจน์ น., ศรีธรรมชาติ ล. and วงศ์หงษ์กุล ท. 2018. Alcohol-dependent Trajectory after 1 Year Hospital Discharge. Journal of the Psychiatric Association of Thailand. 63, 2 (Jun. 2018), 153–166.