[1]
Rattanawat, W., Nakawiro, D. and Visajan, P. 2018. ความชุกของภาวะความสามารถของสมองบกพร่อง เล็กน้อยในบุคลากรโรงพยาบาลช่วงวัยก่อนเกษียณ. Journal of the Psychiatric Association of Thailand. 63, 1 (Mar. 2018), 55–64.