[1]
Sirirungwatthanakul, K., Saengcharnchai, P. and Leelahanaj, T. 2017. ประสิทธิผลของการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ด้วยวิธีการบำบัดเพื่อเสริมแรงจูงใจสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากดื่มสุรา. Journal of the Psychiatric Association of Thailand. 62, 4 (Dec. 2017), 309-322.