[1]
Wiwattanaworaset, P. and Pitanupong, J. 2017. คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคอารมณ์สองขั้วใน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์. Journal of the Psychiatric Association of Thailand. 62, 4 (Dec. 2017), 299-308.