1.
ยะเกษมป, ไชยสังข์พ. ประสบการณ์การเป็นแม่ของวัยรุ่น Experiences in becoming a teenage mother. J Hlth Sci Res [Internet]. 2015Jan.2 [cited 2020Apr.2];8(1):28-4. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JHR/article/view/27846