1.
เสียงเพราะป, รวิวรกุลท, แก้วบุญชูอ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดจากการทำงานของพยาบาล ในโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็ง เขตภาคกลาง Factors correlated to job stress among nurses in specialised cancer hospitals, central region of Thailand. J Hlth Sci Res [Internet]. 2015Jan.2 [cited 2020Aug.9];8(1):17-. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JHR/article/view/27845