1.
ไตรนาทถวัลย์ว, วิโรจน์รัตน์ว, วัฒนกิจไกรเลิศด. Factors influencing health literacy among older adults. J Hlth Sci Res [Internet]. 2019Dec.31 [cited 2020Aug.9];13(2):41-. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JHR/article/view/182537