1.
โคตรตะไ, โพธิ์กลิ่นส, กรมเมืองอ. อนาคตภาพของการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในบริบทประชาคมอาเซียน. J Hlth Sci Res [Internet]. 2017Dec.31 [cited 2020Jul.15];11(2):18-7. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JHR/article/view/107874