ยะเกษมปัญจภรณ์, and ไชยสังข์พัชราภัณฑ์. “ประสบการณ์การเป็นแม่ของวัยรุ่น Experiences in Becoming a Teenage Mother”. JOURNAL OF HEALTH SCIENCE RESEARCH 8, no. 1 (January 2, 2015): 28-34. Accessed April 3, 2020. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JHR/article/view/27846.