ฤทธิ์ฤาชัยสุดคนึง, ชูวานิชวงศ์สมรัก, เที่ยงธรรมเครือวัลย์, ขำวงษ์วิไลพร, and ลีอุดมวงษ์เพียรชนันท์. “Recovery Experience of People Living With Bipolar Disorder: A Qualitative Study”. JOURNAL OF HEALTH SCIENCE RESEARCH 13, no. 1 (June 30, 2019): 95-103. Accessed February 21, 2020. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JHR/article/view/199968.