นุตมากุลธนัชพร, ช่วยคูณเจนจิรา, แสนมิ่งจิตติมา, รอดเกตุโชติรัตน์, จันเหลืองเดือนนภา, and ทับทิมทองทวีรัตน์. “A Comparative Study on the Effectiveness of Solvents for Extraction of Lawsonia Inermis L. Fresh Leaves for Grey Hair Dyeing”. JOURNAL OF HEALTH SCIENCE RESEARCH 13, no. 1 (June 30, 2019): 31-39. Accessed August 9, 2020. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JHR/article/view/199869.