ไตรนาทถวัลย์วินัย, วิโรจน์รัตน์วิราพรรณ, and วัฒนกิจไกรเลิศดวงรัตน์. “Factors Influencing Health Literacy Among Older Adults”. JOURNAL OF HEALTH SCIENCE RESEARCH 13, no. 2 (December 31, 2019): 41-51. Accessed August 9, 2020. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JHR/article/view/182537.