โคตรตะไพรวัลย์, สารการกชพงศ์, รัตนราชปาริชาต, จันทร์บุลวัชร์ขวัญประภัสร, ไชยสิทธิ์ยุทธชัย, โสบุญเสาวนีย์, and วงศ์อาสาภัชราภรณ์. “Situation Analysis of Caring for Elderly People With Dementia in UbonRatchathani Province”. JOURNAL OF HEALTH SCIENCE RESEARCH 12, no. 1 (June 30, 2018): 51-60. Accessed May 27, 2020. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JHR/article/view/131779.