ยะเกษมป., and ไชยสังข์พ. “ประสบการณ์การเป็นแม่ของวัยรุ่น Experiences in Becoming a Teenage Mother”. JOURNAL OF HEALTH SCIENCE RESEARCH, Vol. 8, no. 1, Jan. 2015, pp. 28-34, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JHR/article/view/27846.