ใจกล้า ป., และ ใจกล้า อ. “บทบาทพยาบาลในการดูแลเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ”. วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี, ปี 13, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019, น. 128-39, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JHR/article/view/233447.