ธรรมวิริยสติ น., มาลัยเขต ว., กนกเลิศวงศ์ ก., วิสุทธิ ร., และ สิงห์สนั่น ส. “ระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในซีรัมต่อผลกระทบสุขภาพ ของผู้บริโภคผักผลไม้สด”. วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี, ปี 13, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019, น. 52-62, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JHR/article/view/233414.