เทอร์เนอร์ ก., ระดาบุตร เ., เหล่าโกสิน น., ธาดากานต์ ส., และ ไวยสุระสิงห์ ล. “การประเมินกระบวนการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561”. วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี, ปี 13, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019, น. 103-16, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JHR/article/view/228110.