เจริญไชย ส., ฤทธิ์ฤาชัย ส., จันทร์เพชร จ., ทิวทอง โ., และ ศุกลปักษ์ ม. “การศึกษาผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพปฐมภูมิ”. วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี, ปี 13, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019, น. 93-102, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JHR/article/view/217516.