ตั้งจิรวัฒนา ม., และ วุฒิรณฤทธิ์ ส. “ปัจจัยทำนายการกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุ”. วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี, ปี 13, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019, น. 30-40, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JHR/article/view/207083.