จำรองเพ็งจ., กรรมบุตรจ., and บัวบุญณ. “Effects of a Weight Control Program on Eating, Physical-Activity Behaviors, and Bodyweight Among Overweight, Late School-Age Children”. JOURNAL OF HEALTH SCIENCE RESEARCH, Vol. 13, no. 1, June 2019, pp. 1-10, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JHR/article/view/199738.