วันงามวิเศษ ส., หนูคง อ., และ พยัฆคเรือง ส. “ปัจจัยทำนายความสม่ำเสมอในการใช้ยาพ่นของเด็กวัยเรียนโรคหืด ในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ”. วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี, ปี 13, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019, น. 20-29, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JHR/article/view/186570.