ไตรนาทถวัลย์ ว., วิโรจน์รัตน์ ว., และ วัฒนกิจไกรเลิศ ด. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความแตกฉานด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ”. วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี, ปี 13, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019, น. 41-51, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JHR/article/view/182537.