ไตรนาทถวัลย์ว., วิโรจน์รัตน์ว., and วัฒนกิจไกรเลิศด. “Factors Influencing Health Literacy Among Older Adults”. JOURNAL OF HEALTH SCIENCE RESEARCH, Vol. 13, no. 2, Dec. 2019, pp. 41-51, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JHR/article/view/182537.