วงษ์สุทินร., มีบุญศ., ศุกลปักษ์ม., ตีระวงศาน., ศิริทรัพย์จนันท์ล., and โตจันทร์ศ. “Nursing students’ Perceptions on High-Fidelity Simulation Learning and Learning Outcomes Regarding Thailand Qualification Framework”. JOURNAL OF HEALTH SCIENCE RESEARCH, Vol. 13, no. 2, Dec. 2019, pp. 11-19, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JHR/article/view/181240.