โคตรตะไ., สารการก., รัตนราชป., จันทร์บุลวัชร์ข., ไชยสิทธิ์ย., โสบุญเ., and วงศ์อาสาภ. “Situation Analysis of Caring for Elderly People With Dementia in UbonRatchathani Province”. JOURNAL OF HEALTH SCIENCE RESEARCH, Vol. 12, no. 1, June 2018, pp. 51-60, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JHR/article/view/131779.