[1]
ยะเกษมป. and ไชยสังข์พ., “ประสบการณ์การเป็นแม่ของวัยรุ่น Experiences in becoming a teenage mother”, J Hlth Sci Res, vol. 8, no. 1, pp. 28-34, Jan. 2015.