[1]
ศรีท่าไฮ จ., ลอยศักดิ์ บ., และ เจริญกิจ ค., “ผลของโปรแกรมการควบคุมเหาแบบมีส่วนร่วมโดย อสม.น้อย ต่อความรู้ ในการควบคุมเหาและอาการของการเป็นเหาของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล) อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี”, BCNNON Hlth Sci Res J, ปี 13, ฉบับที่ 2, น. 83–92, ธ.ค. 2019.