[1]
กุลนิตย์ ส., เผ่าวัฒนา อ., และ เที่ยงธรรม ว., “ผลของการใช้การกำกับตนเองที่บ้านต่อระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ และมีโรคร่วมความดันโลหิตสูง”, BCNNON Hlth Sci Res J, ปี 13, ฉบับที่ 2, น. 73–82, ธ.ค. 2019.