[1]
รุ่งตั้งธนาบุญ ร., มากมี ภ., และ วงศ์อุปราช พ., “การเพิ่มเชาวน์ปัญญาด้านการคงอยู่ของชีวิตสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ด้วยการชมภาพยนตร์สั้นร่วมกับการฝึกจิตตปัญญา: การศึกษาเชิงพฤติกรรม”, BCNNON Hlth Sci Res J, ปี 13, ฉบับที่ 2, น. 63–72, ธ.ค. 2019.