[1]
เทอร์เนอร์ ก., ระดาบุตร เ., เหล่าโกสิน น., ธาดากานต์ ส., และ ไวยสุระสิงห์ ล., “การประเมินกระบวนการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561”, BCNNON Hlth Sci Res J, ปี 13, ฉบับที่ 2, น. 103–116, ธ.ค. 2019.