[1]
เจริญไชย ส., ฤทธิ์ฤาชัย ส., จันทร์เพชร จ., ทิวทอง โ., และ ศุกลปักษ์ ม., “การศึกษาผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพปฐมภูมิ”, BCNNON Hlth Sci Res J, ปี 13, ฉบับที่ 2, น. 93–102, ธ.ค. 2019.