[1]
ปัญจธรรมเจริญ น., วันชัย อ., และ แก้วบุญเสริฐ ด., “กระบวนการตัดสินใจเพื่อรับการรักษาด้วยวิธีการล้างไตทางหน้าท้อง ของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย โรงพยาบาลพะเยา”, BCNNON Hlth Sci Res J, ปี 13, ฉบับที่ 2, น. 1–10, ธ.ค. 2019.