[1]
ไตรนาทถวัลย์ ว., วิโรจน์รัตน์ ว., และ วัฒนกิจไกรเลิศ ด., “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความแตกฉานด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ”, Hlth Sci Res J, ปี 13, ฉบับที่ 2, น. 41–51, ธ.ค. 2019.