[1]
ไตรนาทถวัลย์ว., วิโรจน์รัตน์ว., and วัฒนกิจไกรเลิศด., “Factors influencing health literacy among older adults”, J Hlth Sci Res, vol. 13, no. 2, pp. 41-51, Dec. 2019.