[1]
วงษ์สุทิน ร., มีบุญ ศ., ศุกลปักษ์ ม., ตีระวงศา น., ศิริทรัพย์จนันท์ ล., และ โตจันทร์ ศ., “ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้วิธีการจัดการเรียนการสอนด้วยหุ่นจำลองสถานการณ์เสมือนจริงสมรรถนะสูงและการรับรู้ผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี”, BCNNON Hlth Sci Res J, ปี 13, ฉบับที่ 2, น. 11–19, ธ.ค. 2019.