[1]
โคตรตะไ., โพธิ์กลิ่นส., and กรมเมืองอ., “อนาคตภาพของการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในบริบทประชาคมอาเซียน”, J Hlth Sci Res, vol. 11, no. 2, pp. 18-27, Dec. 2017.